امور دانشجويي

کارشناس مسئول: عمار رجبی

اداره امور دانشجويي در زمينه وام هاي مختلف از قبيل مسكن، ازدواج، ضروري و شهريه، تقسيط شهريه،‌ ارائه تخفيف شهريه به دانشجويان شاهدو دانشجويان ممتاز (طبق بخشنامه هاي جاري) بيمه حوادث دانشجويي، بهداشت و صدور كارت دانشجويي فعاليت مي نمايد. 

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس