تربيت بدني

كارشناس تربیت بدنی: عمار رجبي

اهداف کلی:

رشد وپرورش ویژگی های اخلاقی وکمک به پیشرفت وتکامل بهداشت روانی وجسمانی دانشجویان آموزشکده سما-واحد رودبار

شرح وظایف تربیت بدنی:

  • تشکیل تیم های ورزشی در دوقسمت خواهران وبرادران.آماده سازی دانشجویان جهت شرکت در المپیاد های ورزشی سراسر کشور.
  • برگزاری اردوهای ورزشی وزیارتی دانشجویان آموزشکده سما.
  • برگزاری کلاس های فوتسال همکاران.
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس