امور فرهنگي

عمار  رجبی سرخنی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس فرهنگی و دانشجویی

شماره تماس:   34620951 -013

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس